Podmínky pronájmu

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že je provozovatelem vozidla, jehož specifikace je uvedena v hlavičce této smlouvy. Pronajímatel je současně plně oprávněn s Nájemcem uzavřít tuto Smlouvu, a to prostřednictvím plné moci udělené vlastníkem vozidla (firmy TT- Complex s. r. o., IČO: 45796696) a právního jednání osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy.
1.2 Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem o sjednání dočasného nájmu Vozidla za úplatu a dle podmínek stanovených touto Smlouvou, a to za účelem, aby mohl Nájemce po touto Smlouvou stanovenou dobu Vozidlo řádně užívat, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.
1.3 Nájemce se zavazuje, že Vozidlo budou v průběhu doby nájmu řídit pouze následující fyzické osoby („ Řidiči „)
( dále společně jen „Řidiči“ )
Nájemce v této souvislosti prohlašuje a výslovně ujišťuje Pronajímatele, že všichni Řidiči jsou plně způsobilí k právnímu jednání, mají platné a ničím neomezené řidičské oprávnění k řízení Vozidla a že v případě, že Vozidlo bude provozováno v průběhu doby nájmu v zahraničí, pak ti z Řidičů, kteří budou Vozidlo v zahraničí řídit, budou splňovat též veškeré požadavky kladené na řidiče a řízení Vozidla v příslušném státě, ve kterém bude Vozidlo provozováno a příslušným řidičem řízeno. Jiné osoby než Řidiči uvedení shora v tomto odstavci této Smlouvy Vozidlo dle výslovného ujednání smluvních stran řídit nesmí.

 
Článek 2.
Předmět Smlouvy, doba nájmu vozidla
2.1 Pronajímatel se zavazuje dočasně přenechat Nájemci k užívání Vozidlo, a to na dobu určitou, která je
stanovena na kalendářních dnů , tj. nájem Vozidla dle této Smlouvy počíná dnemkončí dnem
Předání obytného vozu proběhne dnev
Vrácení obytného vozu je sjednáno nado
2.2 a to za úplatu sjednanou v článku 3. této Smlouvy (nájemné) a Nájemce se zavazuje Pronajímateli zaplatit nájemné, pokud tak již neučinil na základě předem vystaveného daňového dokladu.
2.3 Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem vozidla včetně technické dokumentace, a svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že vozidlo přebírá do svého užívání bez závad. O stavu převzatého vozidla nájemcem bude sepsán Kontrolní list, který bude tvořit Přílohu č. 1 k této smlouvě.

Článek 3.
Nájemné, kauce

3.1 Nájemné za dočasné užívání Vozidla je stanoveno na částku Kč
(slovy: korun českých)
včetně daně z přidané hodnoty (DPH) denně, a to za každý (byť jen započatý) kalendářní den, ve kterém trvá nájem Vozidla dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s ohledem na Vozidlo, zejména pak s přihlédnutím k jeho stavu, počtu ujetých kilometrů a třídě považují sjednané nájemné za přiměřené a oboustranně akceptovatelné.
3.2 Nájemné je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli nejpozději 21 dní před započetím nájmu, a to na základě zálohového listu vystaveného Pronajímatelem a předané Nájemci oprávněným zástupcem Pronajímatele (dále jen „Zálohová Faktura“). Řádný daňový doklad s vyúčtováním služeb pak Nájemce obdrží při převzetí vozu od Pronajímatele
3.3 Při odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci odstupné dle tohoto sazebníku:
•30 dní a více před termínem zapůjčení - 30% z celkové ceny nájmu,
•15-29 dní před termínem zapůjčení - 50% z celkové ceny nájmu,
•1-14 dnů před termínem zapůjčení - 70% z celkové ceny nájmu,
•v den zapůjčení - 100% z celkové ceny nájmu,
•při předčasném ukončení pronájmu obytného automobilu se nájemné nevrací.
3.4 Při uzavření smlouvy skládá Nájemce vratnou kauci v hotovosti ve výši 20.000,- Kč. Smluvní strany sjednaly, že kauci je Pronajímatel oprávněn použít k úhradě škod neproplacených pojišťovnou a rovněž započítat na pohledávku z neuhrazeného nájemného a/nebo smluvní pokuty.

Článek 4.
Práva a povinosti Pronajímatele
4.1 Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci Vozidlo v předem dohodnutém termínu uvedeném v rezervačním formuláři spolu s klíči od Vozidla a s veškerými doklady potřebnými pro jeho provoz (tato Smlouva, doklad o zaplacení tzv. povinného ručení, malý technický průkaz). Ohledně stavu Vozidla bude smluvními stranami sepsán kontrolní list, na kterém bude zaznamenána identifikace Vozidla, vybavení Vozidla, stav palivové nádrže či jiného média sloužícího k pohonu Vozidla a stav Vozidla (dále jen „Kontrolní list o stavu Vozidla“), který tvoří jakožto Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy.
4.2 Pronajímatel rovněž odpovídá za to, že Vozidlo je a bude v době jeho předání Nájemci způsobilé k provozu na pozemních komunikacích na území EU a k užívání, k němuž takovýto typ Vozidla obvykle slouží.
4.3 Pronajímatel dále prohlašuje a ujišťuje Nájemce, že na Vozidlo jsou a po dobu trvání nájmu Vozidla budou Pronajímatelem sjednány a hrazeny vždy minimálně zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem Vozidla (tzv. povinné ručení) a silniční daň. Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5%, minimálně však 10.000,- Kč. V případě pojistné události se zavazuje Nájemce uhradit spoluúčast ve skutečné výši.

Článek 5.
Práva a povinosti Nájemce
5.1 Nájemce je povinen převzít Vozidlo a při převzetí zkontrolovat stav Vozidla, nádrže a jeho vybavení a dokumentaci dle odst. 4.3. této Smlouvy, resp. dle Kontrolního listu o stavu Vozidla.
5.2 Nájemce je povinen užívat Vozidlo řádným způsobem dle doporučení výrobce a pouze k účelům, ke kterým takové Vozidlo obvykle slouží.
5.3 Nájemce nesmí na Vozidle provádět žádné změny ani žádné úpravy či opravy a nesmí dát Vozidlo do podnájmu.
5.4 Nájemce je povinen udržovat Vozidlo ve stavu, v jakém ho převzal od Pronajímatele s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Potřebu oprav na Vozidle či závady hlášené palubními systémy Vozidla je Nájemce povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a dále postupovat dle dohody s Pronajímatelem a dle jeho odborných pokynů. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se sjednává, že veškeré provozní náplně, palivo či jiná média sloužící k pohonu Vozidla, náplně do ostřikovačů, běžnou údržbu a další věci podléhající v rámci provozu Vozidla běžnému opotřebení či vyžadující průběžné doplňování opatřuje a hradí po dobu trvání nájmu Vozidla svým výlučným nákladem Nájemce. Nájemce je dále povinen kontrolovat po dobu nájmu stav tlaku v pneumatikách Vozidla.
5.5 Nájemce je povinen Vozidlo udržovat čisté a pečovat o to, aby po celou dobu trvání nájmu nevznikla na Vozidle škoda. Nájemce je zejména povinen chránit Vozidlo před poškozením, ztrátou, odcizením a zničením. Pronajímatel zejména nenese odpovědnost za škodu na Vozidle v případě, že byla způsobena Nájemcem, případně osobami, jimž umožnil Nájemce k Vozidlu přístup. V takovém případě nese a hradí škodu na Vozidle Nájemce.
5.6 Pronajímatel prohlašuje, že Vozidlo je řádně pojištěno v souladu s odst. 4.3. této Smlouvy. V případě vzniku jakékoliv škody na Vozidle či na majetku třetích osob, za kterou neodpovídá či kterou nenese Pronajímatel, uhradí Nájemce Pronajímateli rozdíl mezi skutečnou škodou a plněním poskytnutým pojišťovnou a spolúčast, a to do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Pronajímatelem vyzván.
5.7 Nájemce je povinen všechny škody na Vozidle či jeho odcizení neprodleně oznámit Pronajímateli a Policii ČR (případně policejnímu či jinému kompetentnímu orgánu v zahraničí, došlo-li ke škodě mimo území ČR). V případě vzniku jakékoliv škody na Vozidle či pojistné události je Nájemce povinen kontaktovat ihned rovněž Pronajímatele, a to na telefonním čísle +420 724 404 505, nebo +420 606 652 533.
5.8 Nájemce je povinen a touto Smlouvou se zavazuje v případě spáchání dopravního přestupku či protiprávního činu s Vozidlem vždy sdělit Policii ČR (případně policejnímu či jinému kompetentnímu orgánu v zahraničí, došlo-li k jeho spáchání mimo území České republiky), příp. krajskému nebo obecnímu úřadu skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče, který Vozidlo v době spáchání dopravního přestupku či protiprávního činu řídil, resp. který přestupek či protiprávní čin spáchal (bez ohledu na to, zda se jedná o osobu blízkou či nikoliv) a dále je Nájemce povinen zajistit, aby se tento řidič dostavil k případnému projednání přestupku dle příslušného předvolání, které Pronajímatel v takovém případě zašle Nájemci. V případě porušení této povinnosti je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli veškeré škody a náklady s přestupkem související, a to do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Pronajímatelem vyzván.
5.9 V případě poškození či odcizení Vozidla neznámým pachatelem nebo jiným způsobem (zejména v důsledku dopravní nehody) je Nájemce vždy povinen bezodkladně přivolat Policii a o události sepsat či nechat sepsat protokol.
5.10 V případě dopravní nehody, při které nedošlo k poškození Vozidla, se Nájemce zavazuje vždy sepsat záznam o dopravní nehodě pro pojišťovnu. V případě dopravní nehody, při které nedošlo k poškození Vozidla, se Nájemce zavazuje přivolat k dopravní nehodě Policii ČR a o události sepsat či nechat sepsat protokol v případě, že se jedná či může jednat o škodu na majetku třetích osob vyšší než 100.000,- Kč, a dále v případě, že se nedohodne s druhým (či jakýkoliv dalším) účastníkem nehody na skutečnosti, kdo je viníkem dopravní nehody či v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví.
5.11 V případě dopravní nehody či poškození anebo odcizení Vozidla v zahraničí je Nájemce povinen přivolat policii nebo rovnocenný orgán veřejné moci vždy a vždy je rovněž povinen nechat pořídit písemný protokol o příslušných okolnostech nehody, poškození nebo odcizení Vozidla.
5.12 V případě nutnosti provedení opravy Vozidla na cestě je nájemce povinen poskytnout pronajímateli informace k zajištění kvalitní opravy, spolupracovat na rychlém vyřešení vzniklé situace nebo poskytnout osobní pomoc k převozu na servis.
5.13 Nájemce má právo na to, aby mu po dobu opravy technické závady Vozidla, kde k poškození nedošlo vinou Nájemce, bylo Pronajímatelem poskytnuto jiné vozidlo stejných nebo podobných kvalit. Pokud tak pronajímatel neučiní, je povinen uhradit Nájemci veškeré náklady způsobené nemožností, nebo omezenou možností řádného užívání Vozidla, jako jsou např.: nocležné, odtah vozidla, jízda z místa poruchy, atd. Náklady spojené s opravou technické závady vozidla nezpůsobené Nájemcem nese Pronajímatel. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost Nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá Pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost, nebo omezenou možnost užívat Vozidlo.
5.14 Nájemce není povinen hradit nájem Vozidla po dobu jeho nezpůsobilosti, nebo opravy technické závady nezpůsobené Nájemcem. Tato částka bude vrácena při předání vozidla Pronajímateli. Vratka nájemného se kalkuluje dle skutečné doby nemožnosti používání Vozidla (případně na základě zakázky z příslušného autoservisu).
5.15 V případě defektu pneumatiky je auto vybaveno dojezdovou náplní (sadou na opravu pneu). Rezerva NENÍ součástí výbavy. Novou pneu určenou pro campery včetně montáže hradí v plné výši Nájemce.
5.16 Ke dni skončení nájmu se Nájemce zavazuje odevzdat Pronajímateli Vozidlo v čistém stavu (tzn. po základním úklidu = vůz bez odpadků a bez silného znečištění) v místě jeho převzetí od Pronajímatele (pokud se smluvní strany nedohodly jinak), přičemž stav nádrže či jiného média sloužícího k pohonu Vozidla bude odpovídat stavu, v jakém ho převzal. Termín vrácení vozu je uveden v článku 2.1. této smlouvy. Vozidlo bude Pronajímateli vráceno zpět včetně všech klíčů a veškeré dokumentace k Vozidlu, jež byla Nájemci Pronajímatelem předána.
5.17 Smluvní strany vylučují použití § 2229 Občanského zákoníku, přičemž výslovně sjednávají, že nájem sjednaný touto Smlouvou na dobu určitou nelze vypovědět a dále vylučují použití § 2325 odst. 2 Občanského zákoníku, přičemž výslovně sjednávají, že Nájemci nebudou Pronajímatelem kompenzovány žádné náklady na údržbu Vozidla ani vráceno nájemné.

Článek 6.
Smluvní pokuty
6.1 Nájemce je povinen dodržovat pokyny Pronajímatele poskytnuté při předání Vozidla, které jsou taktéž uvedeny v Instrukcích k používání Vozidla, které jsou součástí výbavy Vozidla. Nájemce svým podpisem souhlasí s podmínkami užívání Vozidla, které jsou v Instrukcích k používání Vozidla uvedeny.
6.2 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Nájemce stanovené v Instrukcích k používání Vozidla, se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve stanovené výši, která je uvedena v instrukcích o používání vozidla, a to za každý případ porušení příslušné povinnosti.

Článek 7.
Závěrečná ustanovení
7.1 Právní vztahy z této Smlouvy se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
7.2 Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7.3 Uzavřením této Smlouvy uděluje Nájemce Pronajímateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve všech dokladech předaných či předložených Pronajímateli v souvislosti s uzavřením této Smlouvy (dále jen „osobní údaje“) za účelem uplatnění veškerých nároků Pronajímatele z této Smlouvy a za účelem zpracování účetních dokladů Pronajímatele, a to do doby, než jej písemně odvolá. Pod pojmem zpracování osobních údajů dle této Smlouvy se rozumí příslušná definice zpracování osobních údajů upravená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
7.5 Nedílnou součástí této Smlouvy je Kontrolní list o stavu Vozidla.
7.6 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý, srozumitelný a vyvážený a dále že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.